ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจวัดความแข็งตับ (Fibroscan) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔,๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลฯ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250