Written by ฐิตาพร Hits: 50

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะซื้อ  ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) จึงขอประกาศราคากลาง 

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้…