ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็กแรกเกิดชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Infant transport) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลฯ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250