Written by ปริญญาภรณ์ Hits: 89

ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงานยานพาหนะ จำนวน 1 งาน

ตามเอกสารแนบ