โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องปั่นแยกส่วน ประกอบของเลือดพร้อมระบบควบคุมความเย็น ๑๒ ถุง จำนวน ๑ เครื่อง ใช้เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ ๗๐% ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๗๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ใช้เงินบำรุง จำนวน ๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250