โรงพยาบาลมีความประสงค์จ้างเหมาบริการการตรวจด้วยเครื่องตรวจสนามแม่เหล็ก (MRI) ภายใต้แผนเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รายการค่าตรวจพิเศษ (MRI) จึงขอประกาศราคากลาง

ตามรายละเอียดที่แนบพร้อมนี้

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250