โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  2  รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ตามรายละเอียดดังนี้

รายการที่  1  เครื่องดึงกระดูกสันหลัง  (Traction)   จำนวน  1  เครื่อง 

รายการที่  2  ชุดอุปกรณ์ฟื้นฟูหัวใจ ประกอบด้วย 1. เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ  (Telemetry  EKG)  2. Leg ergometry  3. Treadmill  จำนวน  1  ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250