โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชมีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลจึงขอประกาศเผยแพร่แบบรายงานปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250