โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะซื้อ  ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  จึงขอประกาศประกวดราคา

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250