โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
๑. เครื่อง Infusion Pump ชนิด ๓ ชั้น จำนวน ๔ ชุด
๒. Syringe Pump พร้อมเสา จำนวน ๔ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอประกาศประกวดราคา

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250