Written by พิมพ์ชนก Hits: 257

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จะขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซ์เรย์หลอดเลือด Toshiba รุ่น Infx-800v S/N G5C15x2010จำนวน 1 เครื่อง

ตามรายละเอียดที่แนบ