Written by ฐิตาพร Hits: 108

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะซื้อ  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอนำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาลงเว็บไซต์เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้...