โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชมีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน       

                   ๒ รายการ  ดังนี้ 

                  ๑.เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน  จำนวน  10 เครื่อง

  1. เครื่องช่วยหายใจชนิดด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด จำนวน  ๒  เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Bidding :

e-bidding)  จึงขอประกาศปวดราคา  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

                  

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

 

 

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250