โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชมีความประสงค์จะซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา   

                    วัสดุทางการแพทย์จำนวน   ๗   รายการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

 

 

 

 

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250