วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเสวนาการเตรียมรับ New Normal หลังวิกฤตโควิด-19 "ก้าวผ่าน 67 ปี สู่ชีวิตวิถีใหม่" โดยคณะกรรมการอำนวยการ, คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เข้าร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น แนวทางการจัดบริการสู่ชีวิตวิถีใหม่ของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมพระบารมี

 

 

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250