วันที่ 11 มกราคม 2564 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกลระบบ Video conference ในการเตรียมความพร้อมรองรับ และเผชิญเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ระลอกใหม่ โดยมี นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธาน

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250