วันที่ 12 มกราคม 2564 นายแพทย์สมพร สหจารุพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex Meeting ชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธาน เพื่อให้ผู้ตรวจราชการจากกรม ผู้นิเทศงานและทุกจังหวัดมีความเข้าใจในแนวทางการตรวจราชการเป็นไป ในทิศทางเดียวกัน โดยการกำกับติดตาม และประเมินการปฏิบัติราชการของหน่วยงานส่วนภูมิภาคในการนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ตามประเด็น Agenda based Functional based และ Area Based โดยมีผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นิเทศจากกรมต่างๆที่รับผิดชอบประเด็นการตรวจฯ

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250