วันที่ 20 มกราคม 2564 นพ.สมพร สหจารุพัฒน์ พญ.จันทร์จิรา ก๋งอุบล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมทางไกล ผ่าน Application : Cisco Webex Meeting ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 4/2564 แผนการป้องกัน ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 11 การเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ทรัพยากรยาและเวชภัณฑ์ ช่องทางการประสานงานการเฝ้าระวัง การรายงานข้อมูล เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที โดยมี นพ.พิทักษ์พล บุญยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธาน

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250