วันที่ 20 มกราคม 2564 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมพิจารณาแผนคำขอการจัดตั้งและปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตสุขภาพที่ 11 เป็นไปตามนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อลดความแออัด ลดความเหลื่อมล้ำ และการบริหารจัดการแบบไร้รอยต่อ ผ่านระบบ Web Conference โดยมี นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธาน

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250