วันที่ 25 มกราคม 2564 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย บริจาคพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ที่หมดความจำเป็นในการใช้งานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้กับโรงพยาบาล หน่วยบริการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยผ่านทางโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นสะพานบุญ จัดสรรให้นำไปใช้ประโยชน์ และได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานจัดหาราชได้ สภากาชาดไทย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มูลนิธิธรรมภิบาลทางการแพทย์ และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 9 สนับสนุนประสานงานอำนวยความสะดวกในการเดินทาง โดยมี นายไกรสร วิศิษฎ์วงศ์ ผูู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนสภากาชาดไทย เป็นตัวแทนส่งมอบ ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250