วันที่ 25 มกราคม 2564 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดทำโครงการตรวจศักยภาพการได้ยินในทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง สำหรับทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิให้ได้รับการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยมี พญ.สมศรี คชเวช หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม และคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ผ่านการประชุมทางไกล VDO Conference (โปรแกรม Zoom)

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250