วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 นายแพทย์อภิชาต รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 เข้ารับฟังสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปี 2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้จัดการประชุมผ่านระบบ VDO Conference 2 จุด คือ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250