วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 แพทย์หญิงสุภิยา โออุไร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250