วันที่ 15 มีนาคม 2564 พญ.จันทร์จิรา ก๋งอุบล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250