วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายแพทย์สมพร สหจารุพัฒน์ ,แพทย์หญิงจันทร์จิรา ก๋งอุบล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 11 ครั้งที่ 9/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร ทรัพยากร ยาและเวชภัณฑ์ ช่องทางการประสานงานการเฝ้าระวัง การรายงานข้อมูล เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250