คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกันจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติ โครงการเรื่อง โครงการจิตตปัญญา:เป็นมิตรกับตัวเอง รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ปี 2564 ระหว่างวันที่ 23 -24 มีนาคม 64 เพือพัฒนาบุคลากรให้เป็นกระบวนกรจิตตปัญญาศึกษา ที่มีศักยภาพทั้งทางพฤติกรรม จิตใจและปัญญาได้อย่างสมดุล สามารถสร้างและพัฒนาทีมภายในโรงพยาบาลได้ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250