วันนี้ 26 มีค.64 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อรองรับบริการออร์โธปิดิกส์ในระดับตติยภูมิ โดยกลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250