วันที่ 9 เมษายน 2564 แพทย์หญิงสุภิยา โออุไร หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 11 ครั้งที่ 11/2654 เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร ทรัพยากร ยาและเวชภัณฑ์ พร้อมทั้งช่องทางการประสานงานการเฝ้าระวัง การรายงานข้อมูล เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล