12 มกราคม 2565

วันที่ 2 ของการฉีดวัคซีนโควิค-19 Booster เข็ม 3,4 สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับการจัดสรรเป็น Pfizer และ Astrazeneca ฉีดวันละ 800 เข็ม โดยจัดแบ่งวันเวลาเป็นกลุ่มงานต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่มารับบริการได้อย่างรวดเร็วและลดการแออัด ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250