นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม Basic course of Family Medicine for Primary Care Doctor ปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาแพทย์ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเวชศาสตร์ครอบครัวและทักษะการปฏิบัติงานตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว ในการปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยกำหนดจัดการ อบรมระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250