วันที่ 28 เมษายน 2565 ศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย จัดทำโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย ระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กับโรงพยาบาลเครือข่ายสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ด้านโรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคระบบทางเดินอาหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250