วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกาวน์ และไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยมี คณะอาจารย์แพทย์ นิสิตแพทย์ เจ้าหน้าที่ และครอบครัวนิสิตแพทย์ เข้าร่วมแสดงความพิธี เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ให้วิชาความรู้ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู และลูกศิษย์ ในโอกาสนี้ ได้มอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณสำหรับนักศึกษาแพทย์ที่เรียนดี รายวิชา ปี 2564 ในทุกชั้นปี ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลิกนก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250