วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00น.

นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) เขตสุขภาพที่ 11 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผ่านระบบ ZOOM โดยมี นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นายแพทย์ปณิธาน สื่อมโนธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งสง และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยบริการ

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250