วันที่ 10 มิถุนายน 2565 วันที่ 2 ของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงในชุมชน โดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม. ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250