Written by av Hits: 208

นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโครงการอุรเวชช์สัญจร ครั้งที่ 6 "Respiratory and clinical practice" ระหว่างวันที่ 21 - 22 พย. 2562 โดย นพ. ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอายุรศาสตร์ให้แก่ อายุรแพทย์ อายุรแพทย์เฉพาะสาขา แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป และบุคลกรทางการแพทย์ที่สนใจ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อายุรศาสตร์ในสถาบันและต่างสถาบัน ซึ่งโรงพยาบาลมหาราชฯ ร่วมกับสมาคมอายุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ศึกษาชั้น 3 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช