วันที่ 22 ธันวาคม 2562

       ทีมจิตอาสา รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ดำเนินการตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.โดยการสอนการให้ความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR&AED หลังกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น รักษ์สุขภาพประจำเดือนธันวาคม เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงทีเมื่อประสบเหตุ ช่วยลดอัตราการเสียชีวิต และพิการ

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250