Written by av Hits: 151

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขให้มีการนำกัญชามาใช้ในการรักษาทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เข้าถึงการใช้กัญชาเพื่อรักษาและควบคุมอาการของโรคได้อย่างปลอดภัย

 
11630708358066.jpg 1229.JPG 1236.JPG

2486555.jpg 2486556.jpg 2498712.jpg

2498716.jpg 2498717.jpg DSC_0030.jpg

DSC_0034.jpg DSC_0036.jpg DSC_0037.jpg

DSC_0038.jpg DSC_0039.jpg DSC_0040.jpg

DSC_0042.jpg DSC_0046.jpg DSC_0048.jpg

DSC_0049.jpg DSC_0051.jpg DSC_0052.jpg

DSC_0054.jpg DSC_0055.jpg DSC_0057.jpg

DSC_0059.jpg DSC_0060.jpg DSC_0061.jpg

DSC_0062.jpg DSC_0063.jpg DSC_0064.jpg

DSC_0065.jpg DSC_0067.jpg DSC_0068.jpg

DSC_0069.jpg DSC_0070.jpg DSC_0072.jpg

DSC_0074.jpg DSC_0075.jpg DSC_0076.jpg

DSC_0077.jpg DSC_0079.jpg DSC_0080.jpg

DSC_0081.jpg DSC_0082.jpg DSC_0084.jpg

DSC_0085.jpg DSC_0086.jpg DSC_0088.jpg

DSC_0092.jpg DSC_0093.jpg DSC_0095.jpg

DSC_0097.jpg DSC_0100.jpg DSC_0105.jpg

DSC_0109.jpg DSC_0113.jpg DSC_0115.jpg

DSC_0120.jpg