Sample Data Article

ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จะขอประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเอกซ์เรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด Philips รุ่น Azurion S/N ๕๘๙ พร้อมอุปกรณ์ประกอบและระบบโปรแกรมฐานข้อมูล จำนวน ๑ ชุด

ตามรายละเอียดแนบ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชมีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับงานห้องผ่าตัด จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566   

จึงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้…

  ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชมีความประสงค์จะประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ)  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

             ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชมีความประสงค์จะประกาศราคากลางการจัดซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชกรรมสังคม จำนวน ๑ งาน 

ตามรายละเอียดแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล