Sample Data Article

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชกรรมสังคม จำนวน ๑ งาน 

ตามรายละเอียดแนบ

     ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชมีความประสงค์จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen test kit (ATK) จำนวน 30,000 test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องมือ เจาะ ตัดและคว้านโพรงกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวข้อต่อได้ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอประกาศประกวดราคา

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบบ

       ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชมีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))(วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ)  รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล