Sample Data Article

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 หน่วยมหาราชอุ่นรักษ์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเป็นการดูแลผู้ป่ววยในกลุ่มโรคที่รักษาไม่หายขาด เน้นบรรเทาความปวดและความทุกข์ทรมานจากอาการรบกวน ครอบคลุม 4 มิติ (กาย จิต สังคมและวิญญาณ) ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ให้ปรับเข้าสู่การบริการระดับ service plan เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการให้ประชาชนวางแผนการดูแลล่วงหน้า และมั่นใจในการรักษาระยะสุดท้ายเป็นไปตามความต้องการ โดยมีนายแพทย์บุญเลิศ เลิศศุภกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธาน กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการภาพ วิดีทัศน์ ตอบคำถามข้อข้องใจ การวางแผนดูแลล่วงหน้า การทำพินัยกรรมชีวิต และการเขียนสมุดเบาใจ

 

ดาวน์โหลดดาวน์โหลด

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล