ข่าวบริจาค

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ
- คุณปุณยะวี สุวรรณโชติ มอบ face shield จำนวน 90 ชิ้น
- คุณพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล และคุณนริส วิชัยกุล มอบชุด ppe จำนวน 29 ชุด และ ชุด P.V.C จำนวน 25 ชุด
- คุณศิริฉาย เชาวลิต มอบ face shield จำนวน 60 ชิ้น
- ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช มอบฐานวางเจลล้างมือ จำนวน 2 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อใช้สำหรับบุคลากรในโรงพยาบาล และบริการแก่ผู้ป่วย (18 พฤษภาคม 2563)

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250