ด้านทารกแรกเกิด

หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติทารกแรกเกิด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 

หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติทารกแรกเกิด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 

นงเยาว์ บรรณโศภิษฐ์, สมร หนูประสิทธ์, วัลลภา กาญจนานนท์, อุบลวรรณ แสงมณี  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 

อัญชลี ยู โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 

ลมัย แสงเพ็ง   รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช,  ยุวดี วิทยพันธ์  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 

ปิยนุช กรุณา พย.บ. กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 

ศุภกาญจน์ ศิลปรัสมี, จิรประไพ แก้วภราดัย, ชัชภรณ์ เฮ้งศิริ, ละมัย แสงเพ็ง

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250