ด้านทารกแรกเกิด
 • โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
  Maharaj Nakhon Si Thammarat .“เป็นคนดีมีคุณธรรม น้อมนำบริการดุจญาติมิตร มุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยความเชี่ยวชาญ สื่อสารทำงานเป็นทีม :MNST ”
 • พัฒนาบริการทางการแพทย์ สู่ความเป็นเลิศระดับ 1+
 • พัฒนาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพผ่าน Service plan
 • พัฒนาบริการทางการแพทย์ สู่ความเป็นเลิศระดับ 1+
 • เรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนาสู่ความเป็นองค์กรมืออาชีพ
 • รวมพลังฉีดวัคซีนโควิด-19

สถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19

covidresult

staticvaccine

pfizerstu 

 

       VC2

ด้านทารกแรกเกิด

หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติทารกแรกเกิด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 

หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติทารกแรกเกิด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 

นงเยาว์ บรรณโศภิษฐ์, สมร หนูประสิทธ์, วัลลภา กาญจนานนท์, อุบลวรรณ แสงมณี  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 

อัญชลี ยู โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 

ลมัย แสงเพ็ง   รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช,  ยุวดี วิทยพันธ์  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 

ปิยนุช กรุณา พย.บ. กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 

ศุภกาญจน์ ศิลปรัสมี, จิรประไพ แก้วภราดัย, ชัชภรณ์ เฮ้งศิริ, ละมัย แสงเพ็ง

 

ศูนย์ความเป็นเลิศ 1+

ข่าวล่าสุด

ประมวลภาพกิจกรรม

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250