ทิศทางองค์กร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ปี2560-2564
“ทศวรรษแห่งการพัฒนาสู่ 1+ Hospital”   

 

วิสัยทัศน์ (Vision) :โรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำ ที่เป็นเลิศ ด้านบริการทางการแพทย์ 

คำนิยาม

ชั้นนำ:

     1 ใน5 อันดับแรก(ศักยภาพ, คุณภาพ, ประสิทธิภาพ)

เป็นเลิศ :

      Excellent Center พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 1+

การบริการทางการแพทย์ :

ตามแผนความเป็นเลิศด้านการแพทย์ ของกระทรวงสาธารณสุข

           1. ด้านหัวใจ

          2. ด้านทารกแรกเกิด

          3. ด้านอุบัติเหตุ

          4. ด้านมะเร็ง

          5. ด้านบริจาคและเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ

ตามศักยภาพของโรงพยาบาลมหาราชยคนรศรีธรรมราช

          6. ด้านการตรวจวินิจฉัยและการรักษาด้วยการส่องกล้อง

          7. ด้านสุขภาพช่องปาก

          8. ด้านโรคหลอดเลือดสมอง

          9. ด้านโรคไต ระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย

          10. ด้านจักษุ

          11. ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธ์

 

พันธกิจ (Mission) 

          1. จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

          2. วิจัย พัฒนาและจัดการความรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

          3. สร้างเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน

          4. ร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์

เป้าประสงค์ (Goal)

          ผู้รับบริการ : ได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

          ผู้ให้บริการ : บุคลากรมีศักยภาพ พัฒนาความเชี่ยวชาญทุกวิชาชีพ

          องค์กร : เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

          ประชาชน/ชุมชน : ประชาชนและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพค่านิยมองค์กร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 “เป็นคนดีมีคุณธรรม น้อมนำบริการดุจญาติมิตร มุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยความเชี่ยวชาญ สื่อสารทำงานเป็นทีม :MNST ”

                M : Moral เป็นคนดีมีคุณธรรม

                N : Nice น้อมนำบริการดุจญาติมิตร

                S : Smart มุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยความเชี่ยวชาญ

                T : Teamwork สื่อสารทำงานเป็นทีม

 

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

           1. พัฒนาบริการทางการแพทย์สู่ความเป็นเลิศระดับ1+

           2. พัฒนาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพผ่าน Service plan* / PCC / LTC

           3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและเอกชนในการดำเนินงานด้านสุขภาพ

           4. พัฒนาศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกให้มีคุณภาพ

           5. พัฒนาสู่ความเป็นองคืกรมืออาชีพ

               (ระบบการบริหารจัดการ ธรรมภิบาล + บุคลากร)

 

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล