ข้อมูลทั่วไป

                                                โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 1,000 เตียง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ เลขที่ 198 ถนนราชดำเนิน

                        ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7534 0250 5  โทรสาร 0 7534 3066

 

1.    จำนวนสถานพยาบาลในเครือข่าย

                                                                                                                                 

1.1 จำนวนเตียงที่ขออนุญาตจัดตั้งและดำเนินการ

1,000

เตียง

1.2 จำนวนเตียงที่เปิดบริการจริงในปัจจุบัน

881

เตียง

1.3 จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิ

27

แห่ง

- PCU

1

แห่ง

- รพ.สต.

23

แห่ง

    - สถานพยาบาลเรือนจำ

3

แห่ง

2. พื้นที่รับผิดชอบ

   

- อำเภอ

1

อำเภอ

- ตำบล

12

ตำบล

- หมู่บ้าน

104

หมู่บ้าน

- หลังคาเรือน

48,696

หลังคาเรือน

3. คลินิกหมอครอบครัว(Primary Care Cluster)

   

- PCC รพ.เทศบาลเมืองปากพูน บ้านศาลาบางปู ประกอบด้วย 3 ทีม คือ

   

ทีมที่ 1 รพ.เทศบาลเมืองปากพูน บ้านศาลาบางปู

   

ทีมที่ 2 รพ.สต.บ้านปลายท่า และ รพ.สต.บ้านโคกทึง

   

ทีมที่ 3รพ.เทศบาลเมืองปากพูน บ้านตลาดพฤหัส

   

แหล่งที่มา : กลุ่มงานเวชกรรมสังคม , ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561    

 

จำนวนประชากรแยกตามสิทธิประกันสุขภาพ รวมทั้งเครือข่าย

กลุ่มประชากร                                                                                       

จำนวน                                                     

ร้อยละ

บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

114,025

59.13                                                        

ประกันสังคม

56,769

29.44

ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและครอบครัว

17417

9.03

แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน

63

0.03

สิทธิว่างรอพิสูจน์หลักฐาน

397

0.21

สิทธิอื่นๆ

1226

0.64

สิทธิองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

2929

1.52

  รวม                                                                                 

192,826                                           

100.00                                   

แหล่งที่มา : กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  , กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม  ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2562

   

ผู้บริหารโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

1.

นพ.ทรงเกียรติ                                                            

เล็กตระกูล                                                               

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

2.

นพ.วันชัย

ขจรวัฒนากุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1

3.

นพ.ปิยะ

มงคลวงศ์โรจน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2

ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก

4.

นายธรรมรัตน์

รัตนนาวินกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

5.

นางสาวธารทิพย์

วิเศษธาร

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

6.

นพ.ปิยะ

มงคลวงศ์โรจน์

ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

7.

นพ.ณรงค์ 

ชัยวุฒินันท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านประกันสุขภาพ

8.

พญ.จันทร์จิรา

ก๋งอุบล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

9.

นพ.บุญเลิศ 

เลิศศุภกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแผนงาน

10.

นพ.สมพร

สหจารุพัฒน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพัสดุ

11.

นพ.กฤษณะ

อักษรนิตย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

13.

นพ.ณรงค์ 

ชัยวุฒินันท์

ประธานองค์กรแพทย์

 

ข้อมูลบุคลากร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 1.อัตรากำลังทั้งหมด

ประเภท

จำนวนตามบัญชีถือจ่าย จ.18

 

ปฏิบัติงานจริง

 

1. ข้าราชการ   

1,087

 

1,077                         

2. ลูกจ้างประจำ

138

 

139

3. ลูกจ้างเงินบำรุง

131

 

131

4. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

720

 

720

5. พนักงานราชการ

79

 

79

รวม

2,155

 

2,146

 

2.จำนวนข้าราชการจำแนกตามตำแหน่ง

ประเภท

จำนวนตามบัญชีถือจ่าย จ.18

 

ปฏิบัติงานจริง

 

1. แพทย์

111

 

115

2. ทันตแพทย์

18

 

18

3. เภสัชกร

40

 

44

4. พยาบาลวิชาชีพ

724

 

705

5. พยาบาลเทคนิค

15

 

14

6. เจ้าหน้าที่สายการแพทย์

127

 

128

7. เจ้าหน้าที่อื่น ๆ

41

 

42

รวม

1,076

 

1,066

 

3.ข้อมูลแพทย์, พยาบาล (ข้าราชการ + ลูกจ้างชั่วคราว)

ตำแหน่ง

จำนวนตามบัญชีถือจ่าย จ.18

 

ปฏิบัติงานจริง

 

แพทย์ (ขรก.)

111

 

115

แพทย์ (ลูกจ้างชั่วคราว)

5

 

5

รวม

109

 

110

พยาบาลวิชาชีพ (ขรก.)

724

 

705

พยาบาลวิชาชีพ (พกส.)

55

 

55

พยาบาลวิชาชีพ (พรก.)

19

 

19

พยาบาลวิชาชีพ (ลูกจ้างชั่วคราว)

36

 

36

รวม

834

 

815

พยาบาลเทคนิค (ขรก.)

13

 

13

จพ.สาธารณสุข (ขรก.)

8

 

8

จพ.สาธารณสุข (พรก.)

1

 

จพ.สาธารณสุข (พกส.)

1

 

1

จพ.สาธารณสุข (ลูกจ้างชั่วคราว)

2

 

2

รวม

25

 

24

แหล่งที่มา : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่        ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250