ยุทธศาสตร์แผนพัฒนา 5 ปี

กลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

  1. วิสัยทัศน์  ( สิ่งที่เราต้องการให้พัสดุเป็น ภายในกรอบระยะเวลา 5 ปี )

องค์กรมืออาชีพ  เป็นเลิศด้านพัสดุ  ก้าวทันเทคโนโลยี

              คำนิยาม

            องค์กรมืออาชีพ      :  เชี่ยวชาญ  ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานงานพัสดุ 

            เป็นเลิศด้านพัสดุ     :  เป็นอันดับ 1 ในเขตสุขภาพที่ 11 (นครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร  ระนอง  พังงา ภูเก็ต )

            ก้าวทันเทคโนโลยี    :  บริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศที่ทันสมัย

2.  พันธกิจ  ( กรอบ หรือขอบเขตการดำเนินงานของหน่วยงาน หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ )

                    1.  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนและระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

                             และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ  กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคลังพัสดุ

        3. จัดระบบการควบคุม รักษาและการเบิกจ่ายพัสดุ

                     4. ดำเนินการจำหน่ายพัสดุ

3.  ประเด็นยุทธศาสตร์  ( ประเด็นหลักที่ต้องคำนึง ต้องพัฒนา ต้องมุ่งเน้น )

                           1. พัฒนาพัสดุเชิงรุกที่ตอบสนองต่อผู้รับบริการ

                           2. บริหารจัดการสินทรัพย์  ให้มีประสิทธิภาพ

                           3. พัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

4.  เป้าประสงค์ (Goal)  ( สิ่งที่พัสดุคาดหวัง ปรารถนาจะบรรลุ เมื่อดำเนินการตามแผนแล้วใครได้รับผลประโยชน์ และได้รับผลประโยชน์อย่างไร )

ผู้รับบริการ    :  ได้รับพัสดุที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน คุ้มค่า โปร่งใส  ตรวจสอบได้

ผู้ให้บริการ    :  พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

องค์กร            :  เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการงานพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยมขององค์กร

      Pasadu :  มืออาชีพ  มุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยความเชี่ยวชาญ  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

            P :  Professional    มืออาชีพ

                      S :   smart              มุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยความเชี่ยวชาญ

                      D :  develop           พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์  ( กลไกที่นำพาประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บรรลุเป้าประสงค์ ) ที่มาของกลยุทธ์ได้มาจากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ปัจจัยภายนอกขององค์กร  สามารถสรุปกลยุทธ์ได้ทั้งหมดดังนี้

      1  พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

2  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อ จัดจ้าง

3  ทบทวนระบบการควบคุมภายในงานพัสดุ

4   การขยายการเบิกจ่ายพัสดุ

5   พัฒนาศักยภาพบุคลากร

6   พัฒนาการควบคุมระบบครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)

7   บริหารจัดการคลังพัสดุให้เพียงพอ

8   พัฒนาระบบสารสนเทศงานพัสดุ

ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. พัฒนาพัสดุเชิงรุก

      – พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง 

            – บริหารจัดการคลังพัสดุให้เพียงพอ

      – การขยายการเบิกจ่ายพัสดุ 

      – พัฒนาระบบสารสนเทศงานพัสดุ   

2.  บริหารสินทรัพย์

            – พัฒนาการควบคุมระบบครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)  

      – ทบทวนระบบการควบคุมภายในงานพัสดุ  

       – เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อ จัดจ้าง  

3. พัฒนาบุคลากร

            – พัฒนาศักยภาพบุคลากร