ผู้บริหารโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

บุคลากร กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

นายโสวัฒน์ วันนา

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

นางสุณีวรรณ์ หนูอุดม

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

นางสาวปนัดดา วิวังสู

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางนันทิยา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางจงพิศ รัตนประทุม

พนักงานพิมพ์ ส.2

นายวิวรรธน์ กิจวิบูลย์

พนักงานพัสดุ ส.2

นางสาวยุวดี แก้วศรีทอง

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวพิมพ์ชนก บุญพันธ์

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวมัญชุพร จันสำเร็จ

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวปริญญาภรณ์ เรืองสังข์

นักวิชาการพัสดุ

นางสาววันเพ็ญ จินวรรณ์

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวฐิตาพร ภู่ประไพ

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวปิยนาถ ธาระพันธุ์

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวสุภาพร เภรีฤกษ์

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางธมนวรรณ บุญช่วย

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวพัชรินทร์ ชินวงศ์

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวจันทฎา โอฏชะติน

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวพรรณิตา นวลคง

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวสุทธิดา ช่วยขุน

เจ้าพนักงานพัสดุ

นายวิชัย อินทวงศ์

พนักงานพัสดุ

นายยุทธพล มูสิกะ

พนักงานพัสดุ

นายนพดล แก้วคง

พนักงานพัสดุ

นายสุชาติ เกิดมีทรัพย์

พนักงานทั่วไป

นายมนตรี ขันเพ็ชร

พนักงานทั่วไป

นางสาวรฑิฆัมภรณ์ ช่วยพันธุ

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวชัญญานุช ยิ่งคำนึง

นักวิชาการพัสดุ

นายปณภัทร แก่นอินทร์

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวสุดารัตน์ คงบุรี

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวเพ็ญฤดี อนันตะ

เจ้าพนักงานพัสดุ

นายฤทธิเกียรติ สมวงศ์

เจ้าพนักงานพัสดุ

นายปัญญากรณ์ พงษ์ศรีพุท

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวจันทนา บัวงาม

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวจิราวรรณ ถาวรสาร

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวณัฐกานต์ ลีลากร

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวกรรณิกา เพ็ชร์ศิริ

พนักงานทั่วไป