กิจกรรมการบริจาคของแก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช