หน้าแรก

งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เริ่มต้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2530 เนื่องจาก นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ ซึ่งดำรงตำแหน่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข (ในขณะนั้น)เน้นให้ทุกโรงพยาบาลมีการประชาสัมพันธ์ ในโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช โดยนายแพทย์ สุภาศ บูรพัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในขณะนั้น มอบหมายให้นายแพทย์วิเชียร วิชาญศวกุล รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งปฏิบัติงานที่ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ และต่อมานายแพทย์ขรรค์ชัย มาลากิจ และนางสาวอัชลี จุติดำรงพันธ์ รับผิดชอบงานประสัมพันธ์ต่อ และได้มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์ คือนางสาวปาริชาติ ยุทพาทีกูล นางประพันธ์ มหัสธนันธ์ นาง กรรณิการ์ เปลื้องสงค์ นางสาวพันทิพา มัทวังและนาง อชิรญาณ์ โอชาพงษ์ ได้ไปปฏิบัติงานที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และได้กลับมาปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในเดือนกุมพาพันธ์ พ.ศ.2553