ลักษณะงาน

1.งานวิเคราะห์และพัฒนางานประชาสัมพันธ์                                                                                        

1.1  งานวางแผนงานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์              เป็นกลไกเพื่อตัดสินใจล่วงหน้าว่า จะทำอะไร อย่างไร ใครทำ ทำเมื่อใด และทำที่ไหน ซึ่งจะมีลักษณะผูกพันต่อกันจนเป็นระบบและต่อเนื่องกัน คือ การดำเนินงานที่เป็นระบบ เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะปฏิบัติให้บรรลุจุดหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ใต้เงื่อนไขของระยะเวลาและทรัพยากร

1.2  สำรวจและประเมินผลการดำเนินงาน    เป็นกระบวนการกำหนดรูปแบบในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและนำไปใช้ในการเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้น  นำมาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย  เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ประกอบในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจที่เหมาะสมในการบริหารจัดการการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ต่อไป

1.3  พัฒนาการดำเนินงานประชาสัมพันธ์      เป็นกระบวนการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการดำเนินงานประชาสัมพันธ์  

2. งานประชาสัมพันธ์ทั่วไป


2.1 ประชาสัมพันธ์ภายใน   คือการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงพยาบาลกับบุคคล เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย และบริการของโรงพยาบาล เพื่อลดช่องว่างความไม่เข้าใจหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลรับทราบข้อมูลและมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงพยาบาล
2.2 ประชาสัมพันธ์ภายนอก  คือการดำเนินการประชาสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินงานขององค์กร ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์หรือบริการพิเศษแก่สาธารณชนเพื่อสร้างและเผยแพร่ชื่อเสียงขององค์กรให้เป็นที่รู้จักและเชื่อถือ ศรัทธาของประชาชน                              

2.3 ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นการเลือกผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ การเลือกใช้สื่อที่ดีทำให้ประสบความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์แต่ละกิจกรรมได้แก่ แผ่นปลิว แผ่นพับ การ์ด โปสเตอร์ นิทรรศการ ภาพกิจกรรม วารสาร เป็นต้น

3. งานบริการงานประชาสัมพันธ์                                                                                                       

3.1 ผู้ป่วยสัมพันธ์หรือติดต่อสอบถาม เป็นงานให้บริการเชิงรุกที่มุ่งเน้นการสร้างสัมพันธภาพในบริการส่วนหน้า เพื่อให้ผู้รับบริการประทับใจเมื่อแรกพบ ให้การต้อนรับด้วยพฤติกรรมบริการที่ดี เอาใจใส่ สร้างความอบอุ่นเป็นกันเอง และให้เกียรติทุกคนอย่างเสมอภาค รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเข้าใจผิด หรือความไม่พึงพอใจบริการ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการให้บริการของบุคลากรในองค์กร และสร้างความประทับใจก่อนจาก เมื่อสิ้นสุดบริการ            

3.2 ศูนย์รับโทรศัพท์  การติดต่อทางโทรศัพท์เป็นกระบวนการสื่อสารสองทางที่สามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว สร้างความเข้าใจกันได้ทันที สามารถสื่อสารกันได้ด้วยภาษา น้ำเสียง มารยาท อารมณ์ และความรู้สึกจากการฟังเสียงหรือภาษาถ้อยคำที่ใช้ งานโทรศัพท์ถือว่าเป็นงานต้อนรับอย่างหนึ่ง เหมือนการต้อนรับโดยยังไม่พบหน้ากัน และเป็นการต้อนรับด่านแรกขององค์กรทั้งๆที่ยังไม่ได้เดินทางมาถึง โดยการใช้น้ำเสียง จังหวะลีลาในการพูด และไหวพริบสติปัญญาในการให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร                                                  

3.3 เสียงตามสาย  งานเสียงตามสาย เป็นการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ทั้งเจ้าหน้าที่ในองค์กรและประชาชนผู้รับบริการได้ทราบโดยทั่วถึง ซึ่งคุณภาพของงานขึ้นอยู่กับ ต้นทางคือผู้ทำหน้าที่ให้สื่อ รวมทั้งคุณภาพของอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องเสียง ลำโพง เป็นต้นและผู้รับสื่อหรือผู้ฟัง ซึ่งย่อมขึ้นกับความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และทัศนคติ                                                

3.4 ศูนย์จองห้องพิเศษ   เป็นงานบริการเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะเข้าพักรักษาในห้องพิเศษของโรงพยาบาลโดยประสานระหว่างหอผู้ป่วยกับลำดับการติดต่อจองห้องไว้  

(หมายเหตุ  ขณะนี้ยังไม่ได้มีการดำเนินงานดังกล่าว  27 เมษายน 2553)                                                                                                                  

3.5 ศูนย์ผลิตข่าวและข้อมูลทั่วไปและธุรการ           เป็นการเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ อันจะก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในการให้ข้อมูลต่างรวมถึงการดำเนินงานที่เป็นระบบในด้านเอกสาร

4. งานสื่อมวลชน  

กระบวนการดำเนินงานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ของโรงพยาบาลกับสื่อมวลชนทั้งท้องถิ่นและส่วนกลาง และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อมวลชน การจัดทำข่าวแจก ภาพข่าว บทความ การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน และอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ

การทำงาน

นางสาวพันทิพา  มัทวัง   พนักงานราชการ  
    นักประชาสัมพันธ์ หน้าที่รับผิดชอบ
    ๑. งานวางแผนงานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์               
    ๒. สำรวจและประเมินผลการดำเนินงาน          
๓. พัฒนาการดำเนินงานประชาสัมพันธ์       
   ๔. งานประชาสัมพันธ์ทั่วไป        
   ๕. ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
๖. งานบริการทั่วไป
๗. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

 นางศุลีพร   จตุทอง     ลูกจ้างประจำ 
  พนักงานรับโทรศัพท์ หน้าที่รับผิดชอบ       
      ๑. งานบริการทางโทรศัพท์ในศูนย์ Operator      
    ๒. งานดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประชาสัมพันธ์     
     ๓. งานบริการเสียงตามสาย     
     ๔. งานบริการทั่วไป
๕. งานป้ายประกาศ(ประชาสัมพันธ์)
๖.  งานกิจกรรม 5 ส. งานประชาสัมพันธ์ 
     ๗.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

  นางกิรณา   หนูหนอง ลูกจ้างประจำ  
    พนักงานรับโทรศัพท์ หน้าที่รับผิดชอบ
๑.     งานบริการทางโทรศัพท์ในศูนย์ Operator
๒.     ดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประชาสัมพันธ์
๓.     งานบริการเสียงตามสาย
๔.     งานบริการทั่วไป
๕.  งานป้ายประกาศ(ประชาสัมพันธ์)
๖.  งานกิจกรรม 5 ส. งานประชาสัมพันธ์
๗. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 นางยินดี  กลับกลาย    ลูกจ้างประจำ 
  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ หน้าที่รับผิดชอบ
   ๑.งานปฏิบัติงานแทนเมื่อหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ติดราชการ     
   ๒.งานบริการทางโทรศัพท์ในศูนย์ Operator   
   ๓.งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์    
  ๔.งานบริการเสียงตามสาย  
  ๕.งานสื่อมวลชน   
  ๖.งานบริการทั่วไป   
  ๗.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 นางวัชรินทร์  ลักษณะหุต    ลูกจ้างประจำ 
  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ หน้าที่รับผิดชอบ
๑.     งานบริการทางโทรศัพท์ในศูนย์ Operator
๒.     งานกิจกรรม 5 ส. งานประชาสัมพันธ์
๓.     งานป้ายประกาศ(ประชาสัมพันธ์)
๔.     งานบริการเสียงตามสาย
๕.     งานบริการทั่วไป
๖.     งานบอร์ดประชาสัมพันธ์
๗.    งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

 นางสุพัตรา      นิสงค์   ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หน้าที่รับผิดชอบ
  ๑.งานบริการติดต่อ-สอบถาม  
  ๒.งานส่งวัสดุ  อุปกรณ์ซ่อมบำรุง      
  ๓.งานป้ายประกาศ(ประชาสัมพันธ์)
๔.งานกิจกรรม 5 ส. งานประชาสัมพันธ์
๕.ผลิตและเผยแพร่สื่อ
๖.งานดูแลการเบิก-จ่ายพัสดุงานประชาสัมพันธ์
๗.งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์
๘.งานบริการทั่วไป๙.งานอื่นๆที่ ได้รับมอบหมาย 
 
 นางจงจิต  เพ็ชรรัตนมุณี ลูกจ้างชั่วคราว
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หน้าที่รับผิดชอบ
๑.     งานบริการทางโทรศัพท์ในศูนย์ Operator
๒.     งานบอร์ดประชาสัมพันธ์
๓.     งานกิจกรรม 5 ส. งานประชาสัมพันธ์
๔.     งานบริการเสียงตามสาย
๕.     ผลิตและเผยแพร่สื่อ
๖.     งานบริการทั่วไป
๗.    งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

 นางสาวิตรี       ตราสุวรรณ   ลูกจ้างชั่วคราว   
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หน้าที่รับผิดชอบ   
       ๑.งานบริการติดต่อ-สอบถาม    
       ๒.งานสื่อมวลชน   
       ๓.ผลิตและเผยแพร่สื่อ   
       ๔.งานบริการทั่วไป
๕.งานบอร์ดประชาสัมพันธ์
๖.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

นางสาวลักขณา ห่อจันทร์  ลูกจ้างชั่วคราว  
       เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หน้าที่รับผิดชอบ  
        ๑.งานบริการติดต่อ-สอบถาม      
    ๒.ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลเพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์
๓.งานบริหารความเสี่ยงงานประชาสัมพันธ์
๔.ผลิตและเผยแพร่สื่อ
๕.ผลิตวารสารประจำโรงพยาบาล
๖.งานพัฒนาข้อมูล ข่าวสาร ผ่านเว็ปไซค์โรงพยาบาล
๗.งานบริการทั่วไป
๘.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย  
 
  นางสาวจันทร์จิรา  เอียดรื่น   ลูกจ้างชั่วคราว
     เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หน้าที่รับผิดชอบ 
         ๑.งานบริการติดต่อ-สอบถาม       
   ๒.ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลเพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์
๓.งานบริหารความเสี่ยงงานประชาสัมพันธ์
๔.ผลิตและเผยแพร่สื่อ
๕.ผลิตวารสารประจำโรงพยาบาล
๖.งานพัฒนาข้อมูล ข่าวสาร ผ่านเว็ปไซค์โรงพยาบาล
๗.งานบริการทั่วไป
๘.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 
 นางสาวพรพิมล   กองสุข   ลูกจ้างชั่วคราว  
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หน้าที่รับผิดชอบ
๑.  งานบริการทางโทรศัพท์ในศูนย์ Operator
๒.   งานบริหารความเสี่ยงงานประชาสัมพันธ์
๓.  ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลเพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์
๔.   ผลิตและเผยแพร่สื่อ
๕.   ผลิตวารสารประจำโรงพยาบาล
๖.   งานพัฒนาข้อมูล ข่าวสาร ผ่านเว็ปไซค์โรงพยาบาล
๗.  งานบริการทั่วไป
๘.  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
  นางอชิรญาณ์  โอชาพงษ์    ลูกจ้างชั่วคราว  
     นักประชาสัมพันธ์ หน้าที่รับผิดชอบ      
    ๑.งานปฏิบัติงานแทนเมื่อหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ติดราชการ
๒.ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลเพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์
๓.งานบริหารความเสี่ยงงานประชาสัมพันธ์
๔.ผลิตและเผยแพร่สื่อ
๕.ผลิตวารสารประจำโรงพยาบาล
๖.งานพัฒนาข้อมูล ข่าวสาร ผ่านเว็ปไซค์โรงพยาบาล
๗.งานบริการทั่วไป
๘.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Site Map |@ 2008 Chartsura Suwanna V10.01.13