หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

สำนักงานผู้อำนวยการ                       1101,1119

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นพ.วันชัย        2002

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นพ.ปิยะ       1211

เลขารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์      2011

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร                        1109

ฝ่ายบริหารทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                            1110

ฝ่ายบริหารทั่วไป              1104,1105,1114

เคาเตอร์สารบรรณ                                   1103

ห้องเวรตรวจการฝ่ายบริหาร                       7573

ห้องนิติกร                                                 3101

โต๊ะเลขารองแพทย์                              2011

งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์                                   1011

ต่อสายนอก                                                 0

โทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน แจ้งทีม CPR                 1000

ฝากข้อความ เสียงตามสาย                          2000

สอบถามทั่วไป                                          4000

ศูนย์จองห้องพิเศษ                                     1009

งานรักษาความปลอดภัย

ป้อมยามหน้า                                          2019

ป้อมยามกลาง                                          3333

ป้อมยามหลัง                                    4444

ป้อมยามจักรยานยนต์                               1444

ป้อมยามหน้าบ้านเด็ก                                 6666

ยามหน้าตึกอายุรกรรม                                5004

ตำรวจโรงพยาบาล                                     5555

ยามตึก (298)                                          7002

                                                                    งานสวนและสนาม

งานสวนและสนาม                                 1413

งานยานพาหนะ

โรงรถ                                                 1410

งานเครื่องมือแพทย์

ช่างเครื่องมือแพทย์              1402 , 1414 , 1415

ช่างโทรศัพท์                                           1405

ออกซิเจน                                               1403

งานซักฟอก

ห้องซักผ้า                                              4424

ห้องซักฟอก                                           4425

ห้องฆ่าเชื้อ                                            4426

ห้องนึ่ง                                                  4427

ห้องเย็บผ้า                                             4428

งานเตาเผา,บำบัดน้ำเสียและศาลาพักศพ

เตาเผา                                                  1412

บำบัดน้ำเสีย                                           1408

ศาลาพักศพ                                            4125

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่                           1112

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่                                     1106

ฝ่ายโภชนาการ

โภชนาการ                                   4422 , 4421

ฝ่ายการเงินและบัญชี

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี                       1206

ห้องการเงิน                                    1201,1207

การเงินผู้ป่วยนอก No.24                           1203

การเงินผู้ป่วยใน No.4                               1202

จัดเก็บรายได้                                           1208

ห้องงบประมาณ                                       3250

หน่วยจัดเก็บรายได้ตึก (298)               1205,1209

งานประกันสังคม(298)                              1210

พรบ. รถชั้น5                                           1204

จัดเก็บรายได้ชั้น5                                      1208

ห้องบัญชี                                               1212

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพัสดุ                   2001

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา                  1303

พัสดุ                                             1301,1302

ศูนย์ซ่อมบำรุง                                 1401,1404

ช่างไฟฟ้า/แอร์                                        1406

ช่างประปา                                             1407

โรงไม้                                                   1409

อุปกรณ์ (ขาเทียม)                                   4372

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม      1418,1427,1426

เวชกรรมสังคม                 4381,4385,4391,1026

ศูนย์สนับสนุนบริการปฐมภูมิ                      1417

งานบัตรประกันสุขภาพ                              1416

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

อาชีวเวชกรรม                              4382,4386

ห้อง EKG                                               4131

กลุ่มงานสุขศึกษา

สุขศึกษา                                      4343,4346

กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

งานผลิตและพัฒนาบุคลากร      4341,4344,4379

สำนักงานเลขาแพทย์                             4132

ศูนย์คุณภาพ                                 4342,4345

งานโสตและทัศนูปกรณ์                          4429

งานศิลป์                                             4315

ห้องเรียนMEC                                     2023

งานเวชระเบียน

ห้องเวชระเบียนผู้ป่วยนอก       4102,4142,4138

ห้องเวชระเบียนนอก ชั้น 3                      4103

ห้องเวชระเบียนใน ชั้น 3                         4348

ห้องเวชระเบียนอุบัติเหตุ                         4121

ห้องเวชระเบียนผู้ป่วยใน                   4139,4349

งานนิติเวช-เคลมประกัน                          2810

ระบบบัตรนัด                                        4137

ระบบจ่ายตรง                                        4105

ทำบัตรผู้ป่วยใหม่                                  1053

ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

งานแผนงาน                                 1423, 2801

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร                                 4347

กลุ่มงานผู้ป่วยนอก

หัวหน้างานผู้ป่วยนอก                             4543

สำนักงานผู้ป่วยนอก                               4200

ธุรการ                                                4101

ห้องตรวจอายุรกรรม                       4104,4133

ห้องตรวจกุมารเวชกรรม                   4117,4415

ห้องให้คำปรึกษา (OSCC)                      1020

ห้องตรวจประกันสังคม                           4143

ห้องตรวจคลินิกพิเศษ                            4106

ห้องเรียนรู้สุขภาพ                               1002-3

ห้องตรวจประกันสังคม                           4140

คลินิกรุ่งอรุณ อายุรกรรม1/1                   4134

ห้องฝากครรภ์                                4108,2005

ห้องตรวจนรีเวช                             4107,2006

ห้องตรวจศัลยกรรมทั่วไป                  4109,1052

ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก                    4110

ห้องเฝือก                                             2021

ห้องผ่าตัดเล็ก                                4356,4351

URO-โรคไต-ระงับปวด                         2135

ห้องส่องกล้อง(URO)                            2028

จุดคัดกรองผู้ป่วย                                   4135

ห้องฉีดยา-ทำแผล                                  4111

ศูนย์เปลผู้ป่วยนอก                                 4123

ห้องตรวจหู-คอ-จมูก                               4114

ห้องตรวจการได้ยิน                                2812

ห้องตรวจตา                                         4113

ห้อง laser                                           4116

ห้องตรวจพัฒนาการเด็ก                       2406

ห้องตรวจการได้ยิน                              2812

ศูนย์พิชิตหวัด                                1056,1057

ห้อง  EKG                                          1021

ห้องตรวจสมรรถภาพปอด ชั้น 4             5133

คลินิกมีบุตรยาก(เจาะน้ำคร่ำ)                 2016

กลุ่มงานจิตเวช

จิตวิทยา                                      4520, 4540

ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา

ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศาสตร์              4374

สำนักงานศูนย์แพทย์                       4375,4376

ห้องประชุม                                           4316

ห้องสมุด                                             4313

ห้องพักแพทย์                                       4317

ห้องMEC                                             2023

งานศิลป์                                              4315

ฝ่ายสวัสดิการสังคม

สวัสดิการสังคม                              4383,4384

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน                              1304

กลุ่มงานรังสีวิทยา

เคาเตอร์                                              4301

CT                                                     4307

ห้องอัลตร้าซาวด์                                   4304

ห้องอ่านฟิล์ม/รังสีแพทย์( พักแพทย์)   4306

เคาเตอร์ ER                                        4302

X-Ray เต้านม                                      4308

นัด X-Ray OPD                                  4339

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

พญ.จันทร์จิรา                                       4535

ห้องธุรการ                                           4511

เคาน์เตอร์กายภาพ                                4514

ห้องออกกำลังกาย                                 4515

ศูนย์ประสานคนพิการ                             4516

ห้องเลเซอร์ / รับรองความพิการ             4517

ห้องรักษาด้วยไฟฟ้า                               4518

ศูนย์เปลกายภาพ                                   4519

ห้องกิจกรรมบำบัด ชั้น 2                         4521

กายภาพบำบัด  ชั้น 3                             4531

งานทักษะชีวิต                                4537,4538

แพทย์แผนไทย                               4530,4533

ห้องบัตรกายภาพ                                  4539

อุปกรณ์ (ขาเทียม)                                 4372

กายภาพ (อายุรกรรม)                            2031

กลุ่มงานพยาธิวิทยา

เคาน์เตอร์                                            4321

โลหิตวิทยา                                           4322

ห้องฟังผลชิ้นเนื้อ/เซลล์วิทยา/ธุรการ    4323

ห้องภูมิคุ้มกัน Sero                                4335

เคมีคลินิก Blood chem.                         4327

ห้องตรวจชิ้นเนื้อ/เซลล์วิทยา                     4328

ห้องจุลชีววิทยา (Bacteria)                      4329

ห้องพัสดุ (Lab)                                    4330

ย้อมสไลด์ทางเซลล์วิทยา                         4333

ห้องเจาะเลือด NO 45                            3244

ห้องประชุม(หัวหน้า)                               4340

ธนาคารเลือด

ธนาคารเลือด                                4324,4325

          กลุ่มงานเภสัชกรรม

คลังยา(ด้านหลัง)ภญ.นิภาพร                   4201

ภญ.วนิดา                                             4215

งานพัฒนาคุณภาพ                                 6119

ห้องยาผู้ป่วยนอก                            4202,4203

ห้องยาผู้ป่วยตึกอุบัติเหตุ                   4205,4218

ห้องผลิตยาทั่วไป                                  4206

ห้องตรวจรับยาเบื้องต้น                          4207

งานคลังยาเวชภัณฑ์                              4209

ธุรการกลุ่มงาน                                     4210

งานผลิตยาปราศจากเชื้อ / TPN            4211

งานจัดซื้อจัดหา                                   4212

ห้องยาใน                                    4216,4217

ห้องยาอายุรกรรม                           4204,4214

งานผสมยาเคมีบำบัด                            4219

งานวิชาการและเภสัชสนเทศ                1555

งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

คุณเสาวรส                                           1027

คุณสายชล                                          4136

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โต๊ะพยาบาล       4118,4119

โต๊ะแพทย์                             4130,2510,2511

ห้องOU                                              4130

ศูนย์บริหารจัดการผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน          2511

ศูนย์ Refer,ศูนย์นเรนทร (EMS)          1001

ห้องบัตรอุบัติเหตุ                                   4124

ศูนย์แปลอุบัติเหตุ                            4124

ห้องตรวจ2 (ในER)                                2530

ห้องพักแพทย์ พญ.กฤตยา                      4122

กลุ่มงานทันตกรรม

ห้องบัตรทันตกรรม                                  1029

โต๊ะแพทย์ทันตกรรม                                1030

เจ้าหน้าที่ทันตกรรม                                1031

กลุ่มการพยาบาล

หัวหน้าพยาบาล                                     4126

รองหัวหน้าพยาบาล                                4127

ห้องเวรตรวจการพยาบาล                         1048

กลุ่มการพยาบาล                                   4128

โต๊ะธุรการ                                            4129

ห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายการพยาบาล           3426

งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ IC    4423,1023

เครื่องใช้กลาง                         4413,1023,4426

อายุรกรรม

อายุรกรรม 1                                   5101,5105

ห้องพักแพทย์อายุรกรรม                         5107

โต๊ะเสมียนอายุรกรรม 1                           5102

อายุรกรรม 2                                 5118, 5119

ห้องพักแพทย์อายุรกรรม 2                       5117

ห้องStroke                                            2017

อายุรกรรม 3                          5112,5113,5114

ห้องพักแพทย์อายุรกรรม 3                      5111

อายุรกรรม 4                                 5134, 5135

อายุรกรรม 6                                   2113,2114

อายุรกรรม 7                                   2115,2116

ห้องแยกระบบทางเดินหายใจ                  1032

เลขาแพทย์อายุรกรรม                             5138

เคมีบำบัด                                       1008,1028

ONCO                                          4410,2106

ศัลยกรรม

ศูนย์เปล298                                         7002

ศัลยกรรมหญิง                            7500 ,7520-1

หัวหน้าตึกศัลยกรรมหญิง                     7522

ห้องพักแพทย์                                     7530

ห้องทำงานแพทย์                               7533

ห้องประชุมศัลยกรรมหญิง                   7540

ศัลยกรรม

พิเศษ 5                                            7523-4

ห้องพิเศษ1-12                               7501-7512

หัวหน้าพิเศษชั้น5                              7531

ศัลยกรรมชาย2                           7600 ,7620-1

หัวหน้าศัลยกรรมชาย2                       7622

ห้องพักแพทย์                                    7630

ห้องทำงานแพทย์                               7633

ห้องประชุมศัลยกรรมชาย                   7640

พิเศษ 6                                            7623-4

หัวหน้าตึกพิเศษชั้น6                           7631-2

ห้องพิเศษ1-12                                7601-7612

ศัลยกรรมชาย1                          7700 ,7720-1

หัวหน้า                                               7722

ห้องพักแพทย์                                      7730

ห้องทำงานแพทย์                                 7733

ห้องประชุมศัลยกรรมชาย                      7740

พิเศษ 7                                            7723-4

หัวหน้าตึกพิเศษชั้น7                            7731

ห้องพิเศษ1-12                               7701-7712

กุมารเวชกรรม

กุมารเวชกรรม1                          7100 ,7111-2

หัวหน้าตึกกุมารเวชกรรม1                     7120

ห้องพักแพทย์                                       7140

ห้องทำงานแพทย์                                 7073

เลขาแพทย์เด็ก                                   1108

ห้องประชุมกุมารเวชกรรม1                   7080   

PICU                                 7107,7121 ,7122

กุมารเวชกรรม2                          7200 ,7220-1

หัวหน้าตึกกุมารเวชกรรม2                           7222

ห้องพักแพทย์                                      7230

ห้องทำงานแพทย์                                 7233

ห้องประชุมกุมารเวชกรรม2                   7240

พิเศษ 2                                           7223-4

หัวหน้าตึกพิเศษ 2                              7231-2

ห้องพิเศษ1-12                              7201-7212

เด็กอ่อน1 (NICU)                           2128, 2403

เด็กอ่อน2 (SNB)                     10542101,2102

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ศัลยกรรมกระดูกชาย                    7300 ,7320-1

หัวหน้า ตึกกระดูกชาย                           7320

ห้องพักแพทย์                                       7330

ห้องทำงานแพทย์                                 7333

ห้องประชุมศัลยกรรมกระดูกชาย            7340

พิเศษ 3                                      7323 ,7324

หัวหน้าตึกพิเศษชั้น3                             7331

ห้องพิเศษ1-12                               7301-7312

ศัลยกรรมกระดูกหญิง                   7400 ,7420-1

หัวหน้ากระดูกหญิง                              7422

ห้องพักแพทย์                                     7430

ห้องทำงานแพทย์                                 7473

ห้องประชุมศัลยกรรมกระดูกหญิง          7440

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

พิเศษ 4                                      7461 ,7462

ห้องพิเศษ1-12                               7401-7412

หัวหน้าพิเศษ4                                   7472

สูติ-นรีเวชกรรม

นรีเวชกรรม                                        2130

ห้องคลอด                                     2131,2132

หลังคลอด                                         2133

คลินิกนมแม่                                      1024

ห้องพักแพทย์สูติ-นรีเวช                  4404 ,4411

หอผู้ป่วยหนัก

ICU 1                              2122 , 2123 , 2124

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ                         1039 

ICU 2                        7125, 7126, 7127,7128

ICU 3                                         2117 ,2118

C.C.U                          2126,2127,2813,2125

อาคารเฉลิมพระบารมี

เฉลิมพระบารมีชั้น 2                        6117

หัวหน้าเฉลิมพระบารมีชั้น 2               6116

โต๊ะเสมียนเฉลิมพระบารมีชั้น 2               6118

เฉลิมพระบารมีชั้น 3                                6137

หัวหน้าเฉลิมพระบารมีชั้น                          6138

โต๊ะเสมียนเฉลิมพระบารมีชั้น 3                   6139

เฉลิมพระบารมีชั้น4                                  2012

หัวหน้าเฉลิมพระบารมีชั้น 4                       2013

โต๊ะเสมียนเฉลิมพระบารมีชั้น 4                  2014

พักแพทย์                                        4408,4409

จักษุ โสต ศอ นาสิก

หู ตา คอ จมูก ชาย                         2303,2304

คลินิกนอนกรน Sleep Lab                     2211

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา

กลุ่มงานวิสัญญี /ห้องพักฟื้น                   4357

ห้องพักฟื้นสูติฯ                                       4312

แพทย์วิสัญญี                                          4358

ห้องเวรวิสัญญี                                 4361,4367

หัวหน้า วิสัญญี                                       2711

                                    ห้องผ่าตัด

ห้องรอผ่าตัด                                          4352

เคาเตอร์ 60                                           4362

ห้องเตรียมผ่าตัดตา                                 2410

ห้องผ่าตัดเล็ก                                  4351,4356

ห้องผ่าตัดใหญ่ 61                  4353, 4354,4370

ห้องผ่าตัดสูติกรรม                                  4355

พักฟื้นสูติกรรม                                       4312

ห้องเวรผ่าตัดนอกเวลา      2025,2030,2108,2024

ห้องล้างเครื่องมือ                                    4359

เครื่องใช้กลาง OR                                   4369

ห้องเวรผ่าตัดหญิง                                   4360

ห้องเวรผ่าตัดชาย                            4363,2026

ห้องส่องกล้อง                                         4365

ห้องเลเซอร์ตา 62                                   3314

ศูนย์เปลผ่าตัด                                         4368

เปลผ่าตัด(ด้านใน)                                   1033

ห้องอาหาร                                           4364

ห้องผ่าตัดวันเดียวกลับ(one day sugary)     2111

ศูนย์โรคหัวใจ Echo

ศูนย์โรคหัวใจ Echo                          2306,2529

ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ Cath Lab             2112

หน่วยไตเทียม

CIPD                                                  2027

หน่วยไตเทียม                                      4406

ฟอกไต                                                2314

ห้องตรวจโรคไต                                     2315

ห้องประชุม

อาคารเฉลิมพระบารมีชั้น 1                    1115

อาคารเฉลิมพระบารมีชั้น 5                    1116

ห้องเครื่องเสียงเฉลิมพระบารมีชั้น 5         1419

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ช่างคอมพิวเตอร์                                    2107

Sefver                                              2409

Programmer                                      4350

บ้านเด็กฏ็ฃ

บ้านเด็ก                                       4507, 4508

บ้านเด็กนมแม่                                      2802

ห้องน้ำบริการ

ห้องน้ำบริการ                                       2707                                   

ศูนย์ขยะรีไซเคิล

ศูนย์ขยะรีไซเคิล                                   2708

สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์                          4505, 4510

ร้านค้าสหกรณ์

ร้านค้าสหกรณ์                                       4506

ระบบนัดทางโทรศัพท์

ทุกวันราชการ เวลา14.00 -16.00 น.

กรณีผู้ป่วยยังไม่มีประวัติ

ทำบัตรใหม่ทางโทรศัพท์                          1053

ทำบัตรใหม่ทางไลน์            ID Line   mnst2559

(สามารถใช้บริการล่วงอย่างน้อย 2 วันก่อนวันนัดตรวจ)

กรณีผู้ป่วยนัดล่วงหน้า

ห้องตรวจอายุรกรรม                                 2501

ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ             2502

ห้องตรวจศัลยกรรม                                  2503

ห้องฝากครรภ์                                          2504

ห้องตรวจนรีเวช                                       2505

ห้องตรวจกุมารเวชกรรม                            2506

ห้องตรวจหู คอ จมูก                                 2507

ห้องตรวจตา                                            2508